List of Pharmaceuticals Companies in Bangladesh

Sl. No. Company Name Company Location
1 Sadhona Oushadhaloy Ltd. Sutrapur, Dhaka, Dhaka
2 G. A. Co. Ltd. Tejgaon Industrial Area, Dhaka, Dhaka
3 Pharmadesh Laboratories Ltd. Tejgaon Industrial Area, Dhaka, Dhaka
4 Jason Pharmaceuticals Ltd. Tejgaon Industrial Area, Dhaka, Dhaka
5 The Acme Laboratories Ltd. Dhamrai, Dhaka, Dhaka
6 Renata Ltd. Mirpur, Dhaka, Dhaka
7 Millat Pharmaceuticals Ltd. Shyampur, Dhaka, Dhaka
8 Sheema Pharmaceutical Laboratory Savar, Dhaka, Dhaka
9 Ambee Pharmaceuticals Ltd. Tejgaon Industrial Area, Dhaka, Dhaka
10 Orion Pharma Ltd. Tejgaon Industrial Area, Dhaka, Dhaka
11 Ayurbediya Pharmacy (Dhaka) Ltd. Kotwali, Dhaka, Dhaka
12 Ganashasthya Pharmaceutical Ltd. Savar, Dhaka, Dhaka
13 The Homeopathic Research Laboratory (BD) Ltd. Kotwali, Dhaka, Dhaka
14 Messrs Neo Pharmaceuticals Sutrapur, Dhaka, Dhaka
15 Principal Mayur Babu Shakti Oushodhaloy (Pvt.) Ltd. Sutrapur, Dhaka, Dhaka
16 Apollo Pharmaceutical Lab Ltd. Mirpur, Dhaka, Dhaka
17 Monowar Laboratory Ltd. Motijheel, Dhaka, Dhaka
18 Essential Drugs Company Limited Tejgaon Industrial Area, Dhaka, Dhaka
19 James Natural Products Ltd. Uttara Purba, Dhaka, Dhaka
20 Eskayef Bangladesh Ltd. Mirpur, Dhaka, Dhaka
21 Messrs Aristopharma Ltd. Shyampur, Dhaka, Dhaka
22 Somatek Pharmaceuticals Demra, Dhaka, Dhaka
23 Selten Pharma Ltd. Mohammadpur, Dhaka, Dhaka
24 Medicon Laboratories Ltd. Mirpur, Dhaka, Dhaka
25 Nipa Pharmaceuticals Ltd. Mirpur, Dhaka, Dhaka
26 Incepta Pharmaceuticals Ltd. Savar, Dhaka, Dhaka
27 Central Pharmaceuticals Ltd. Mirpur, Dhaka, Dhaka
28 Bentham Pharmaceuticals Ltd. Savar, Dhaka, Dhaka
29 Rangs Pharmaceuticals Ltd. Tejgaon Industrial Area, Dhaka, Dhaka
30 Amiko Laboratories Ltd. Tejgaon Industrial Area, Dhaka, Dhaka
31 Fast Tapes & Chemicals Ltd. Tejgaon Industrial Area, Dhaka, Dhaka
32 Supreme Pharmaceutical Ltd. Savar, Dhaka, Dhaka
33 Diplead Pharmaco Limited (Homeo) Jatrabari, Dhaka, Dhaka
34 Modern Herbal Food Ltd. Demra, Dhaka, Dhaka
35 Neon (Unani) Pharmaceuticals Ltd. Savar, Dhaka, Dhaka
36 Bridge Pharmaceuticals Ltd. Demra, Dhaka, Dhaka
37 The Acme Specialised Pharmaceutical Ltd. Savar, Dhaka, Dhaka
38 Herbal Garden Bengal Mohammadpur, Dhaka, Dhaka
39 farilayensa Pharmaceuticals Ltd. Uttar Khan, Dhaka, Dhaka
40 Garciyal Health Care Ltd. Ashulia, Dhaka, Dhaka
41 Marshall Agrovet Chemical Ind. Ltd. Keraniganj, Dhaka, Dhaka
42 The Radisson Pharmaceuticals Unani Savar, Dhaka, Dhaka
43 Nobhelta bestaoye Pharmaceuticals Ltd. Savar, Dhaka, Dhaka
44 Aryan Chemicals Ltd. Nawabganj, Dhaka, Dhaka
45 Incepta Hygiene and hasapikeyara Ltd. Dhamrai, Dhaka, Dhaka
46 Pettakema eyaigra Industries Ltd. Keraniganj, Dhaka, Dhaka
47 Bheniksa Bangladesh Ltd. Ramna, Dhaka, Dhaka
48 Marco Unani Pharma Demra, Dhaka, Dhaka
49 Modern Herbal Research Garden ayarbedika Demra, Dhaka, Dhaka
50 M X N Homeopathic Laboratory Demra, Dhaka, Dhaka
51 Modern herbal tayaletarija Ltd. Demra, Dhaka, Dhaka
52 Royal lyabaretarija (longevity) Savar, Dhaka, Dhaka
53 Noyon Herbal Ltd. Turag, Dhaka, Dhaka
54 Mrs Index pharmasiutikyalas (ayurbedika) Savar, Dhaka, Dhaka
55 Lab Aid Pharmaceuticals Limited Savar, Dhaka, Dhaka
56 Progoti homeopathic labrotosi Demra, Dhaka, Dhaka
57 Imapeksa Pharmaceuticals (Aiyu) Savar, Dhaka, Dhaka
58 Ibn Islam Pharmaceuticals (Unani) Uttar Khan, Dhaka, Dhaka
59 Total Herbal & Nutraceuticals Keraniganj, Dhaka, Dhaka
60 Rasna Pharmaceuticals (Unani) Keraniganj, Dhaka, Dhaka
61 Nobhasatta PharmaBangabondhuical Ltd. Savar, Dhaka, Dhaka
62 Astro Baiopharmaceutical Ltd. Ashulia, Dhaka, Dhaka
63 Unison Houseo Laboratories Jatrabari, Dhaka, Dhaka
64 Dai Pharmaceuticals Ltd. Keraniganj, Dhaka, Dhaka
65 Hemotec Pharma (Unani) Savar, Dhaka, Dhaka
66 Hemotec Pharma (Homeopathic) Savar, Dhaka, Dhaka
67 Euro Pharma Ltd. Shyampur, Dhaka, Dhaka
68 Emiko Laboratories Ltd. Savar, Dhaka, Dhaka
69 Advent Pharma Ltd. Dhamrai, Dhaka, Dhaka
70 Happy Pharmaceutical Unani Keraniganj, Dhaka, Dhaka
71 Rayman Drug Laboratories Ltd. Kaliakair, Gazipur, Dhaka
72 Sanofi Avantis Bangladesh Ltd. Tongi East, Gazipur, Dhaka
73 Pharmatec Chemicals Ltd. Kaliakair, Gazipur, Dhaka
74 Drug International Ltd. Tongi East, Gazipur, Dhaka
75 Mascot Cutlery Tongi East, Gazipur, Dhaka
76 M/S Niharika Pharmacy Tongi East, Gazipur, Dhaka
77 Max Drug Ltd. Tongi East, Gazipur, Dhaka
78 Beximco Pharmaceuticals Ltd. Tongi East, Gazipur, Dhaka
79 Ibn Sina Pharmaceuticals Industries Ltd. Tongi East, Gazipur, Dhaka
80 Pharma Aids Limited Kaliakair, Gazipur, Dhaka
81 Pharmacu International Ltd. Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
82 Nobitz (Bangladesh) Ltd. Kaliakair, Gazipur, Dhaka
83 Pioneer Pharmaceuticals Ltd. Kaliakair, Gazipur, Dhaka
84 Sunipun Pharma and Kemi Ltd. Tongi East, Gazipur, Dhaka
85 Greenland Pharmaceutical Limited Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
86 Skyland and Pharma Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
87 People’s Pharma Ltd. Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
88 Hallmark Pharmaceuticals Ltd. Kaliakair, Gazipur, Dhaka
89 Drug International Ltd. Tongi East, Gazipur, Dhaka
90 Hudson Pharmaceuticals Ltd. Kaliakair, Gazipur, Dhaka
91 Rosh Bangladesh Ltd. Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
92 Health Care Pharmaceuticals Ltd. Tongi East, Gazipur, Dhaka
93 Bio Pharma Laboratories Ltd. Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
94 San Pharmacetucials Ltd. Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
95 Square Pharmaceuticals Ltd. (Dhaka Unit) Kaliakair, Gazipur, Dhaka
96 JISCO Pharmaceuticals Ltd. Kaliakair, Gazipur, Dhaka
97 Bristol Pharma Ltd. Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
98 Kazi Farma Ltd. Sreepur, Gazipur, Dhaka
99 Gon Health Basic Chemical Ltd. Tongi East, Gazipur, Dhaka
100 Apex Pharma Ltd. Kaliakair, Gazipur, Dhaka
101 nified and Unileath Manufacturing Ltd Sreepur, Gazipur, Dhaka
102 Popular Pharmaceuticals Ltd. Tongi East, Gazipur, Dhaka
103 Bangladesh Antibiotic India Ltd. Kaliakair, Gazipur, Dhaka
104 Beximco Pharmaceuticals Ltd. Kaliakair, Gazipur, Dhaka
105 Eon Pharmaceuticals Ltd. Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
106 Square Sephalo Saporils Ltd. Kaliakair, Gazipur, Dhaka
107 Shamsul Alamin Pharmaceuticals Ltd. Kaliakair, Gazipur, Dhaka
108 Drug International Unani Ltd. Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
109  Renata Ltd. Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
110 Zulfaar Bangladesh Limited Sreepur, Gazipur, Dhaka
111 Muni Pharma (Bangladesh) Pvt. Ltd. Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
112 Al Madinah Pharmaceuticals Ltd. Tongi West Thana, Gazipur, Dhaka
113 Veritas Pharmaceuticals Ltd. Kaliakair, Gazipur, Dhaka
114 Trust Agro Chemical Ltd. Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
115 Arsanal Health Care Ltd. Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
116 Pharmaceutical Limited Tongi East, Gazipur, Dhaka
117 Ersto Pharma Ltd Unit-2 Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
118 Drug International Ltd. (Unit-2) Tongi East, Gazipur, Dhaka
119 VN Ayurvedic and Nutraceuticals Ltd. Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
120 Vergo Pharmaceuticals Ltd. Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
121 The White Horse Pharmaceuticals Sreepur, Gazipur, Dhaka
122 Sinha Bangladesh (Trade) Ltd. Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
123 Ayurveda Cottage Industry Ltd. Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
124 GENETRY PHARMACEUTICALS LTD Sreepur, Gazipur, Dhaka
125 Emulate Pharmaceuticals Ltd. Sreepur, Gazipur, Dhaka
126 MST Pharma and Healthcare Ltd. Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
127 Golden Agro Chemicals Ltd. Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
128 Holly Drugs Ltd. Gazipur Sadar, Gazipur, Dhaka
129 Leon Pharmaceuticals ltd. Sreepur, Gazipur, Dhaka
130 M/S Adrid Chemicals Bangladesh Ltd. Tongi East, Gazipur, Dhaka
131 Kumuddini Pharma Ltd. Narayanganj Sadar, Narayanganj, Dhaka
132 Eithical Dragon Ltd. Narayanganj Sadar, Narayanganj, Dhaka
133 Gollo Box Pharmaciticals Ltd. Narayanganj Sadar, Narayanganj, Dhaka
134 Pasific Pharmaciticals Ltd. Sonargaon, Narayanganj, Dhaka
135 Avarest PharmaceticalLtd. Sonargaon, Narayanganj, Dhaka
136 Navana Helth CareLtd. Rupganj, Narayanganj, Dhaka
137 Sharif PharmaceuticalsLtd. Rupganj, Narayanganj, Dhaka
138 Concord Pharma ceuticals CablesLtd. Sonargaon, Narayanganj, Dhaka
139 Concord Pharma ceuticals Ltd. Bandar, Narayanganj, Dhaka
140 Mojahar Ousudhalay Bayezid, Chattogram, Chattogram
141 United Chemical Pharmaceutical Ltd Chandgaon, Chattogram, Chattogram
142 Shree Kundasori Ousudaly Ltd Raozan, Chattogram, Chattogram
143 Glaxosmithkline Bangladesh Ltd Pahartali, Chattogram, Chattogram
144 City Pharmaceutical Ltd Bayezid, Chattogram, Chattogram
145 Orbit Pharmaceuticals Ltd Karnaphuli, Chattogram, Chattogram
146 Farmic Laboratories Ltd Khulshi, Chattogram, Chattogram
147 Alvion Laboratories Ltd Sitakunda, Chattogram, Chattogram
148 Ad-din Pharmaceutical Ltd. Jessore Sadar, Jashore, Khulna
149 Axis Laboratories Jessore Sadar, Jashore, Khulna
150 Asian Laboratories Ltd. (Ayurbedic) Jessore Sadar, Jashore, Khulna
151 Modern Pharma Ltd. Jhenaidah Sadar, Jhenaidah, Khulna
152 F N F Pharma Ltd. Jhenaidah Sadar, Jhenaidah, Khulna
153 Ashraful Laboratories Kaliganj, Jhenaidah, Khulna
154 Setu Drug Ayurvedic Laboratories Jhenaidah Sadar, Jhenaidah, Khulna
155 Progga Laboratories Jhenaidah Sadar, Jhenaidah, Khulna
156 Harbitton Pharmaceuticals Kaliganj, Jhenaidah, Khulna
157 Quality pharmaceutical park Ltd. Kushtia Sadar, Kushtia, Khulna
158 Ajtake farmasutikals Ltd. Chuadanga Sadar, Chuadanga, Khulna
159 Janas Pharmaceuticals Ayurvedic Kushtia Sadar, Kushtia, Khulna
160 New Harbal Labratoris (Unani) Sylhet Sadar, Sylhet, Sylhet
161 Silco Pharmaceuticals LTD Sylhet Sadar, Sylhet, Sylhet
162 Mystick Pharmaceuticals Ltd. Narsingdi Sadar, Narsingdi, Dhaka
163 Tecno Drugs. Narsingdi Sadar, Narsingdi, Dhaka
164 Techno Drugs Ltd.-2 Shibpur, Narsingdi, Dhaka
165 M/s. Finix Chemical Laboratories (Bangladesh) Ltd. Narsingdi Sadar, Narsingdi, Dhaka
166 M/s. Techno Drugs Ltd (U-3) Shibpur, Narsingdi, Dhaka
167 Noth bengol farmesikals limited Naogaon Sadar, Naogaon, Rajshahi
168 M/S Aroma Food industrics Boalia, Rajshahi, Rajshahi
169 M/S Asma cold Stores Ltd Paba, Rajshahi, Rajshahi
170 Bangla foods Boalia, Rajshahi, Rajshahi
171 S B Labrotory Boalia, Rajshahi, Rajshahi
172 Rajshahi SilkNorth Bengal Textile Boalia, Rajshahi, Rajshahi
173 M/S Ausoka Labrotories Boalia, Rajshahi, Rajshahi
174 M/S G M chemical works Boalia, Rajshahi, Rajshahi
175 Asraful Engineering Foundry Boalia, Rajshahi, Rajshahi
176 M/S Salam and Kalam Daul Mill Puthia, Rajshahi, Rajshahi
177 Cristal Pharmacuticals Comilla Adarsha Sadar, Cumilla, Chattogram
178 ET Lav Industries (Unani) Comilla Adarsha Sadar, Cumilla, Chattogram
179 Disent Pharma Labretories Comilla Sadar Dakshin, Cumilla, Chattogram
180 Neef Chemicals & Pharmacuticals ltd. Daudkandi, Cumilla, Chattogram
181 Zenti Pharmacuticals Ltd. Daudkandi, Cumilla, Chattogram
182 Emroz Unani Labratories Comilla Adarsha Sadar, Cumilla, Chattogram
183 Emko Labratories (Unani) Burichang, Cumilla, Chattogram
184 J. M. I. Pharma Ltd. Chauddagram, Cumilla, Chattogram
185 Bengal Drugs & Chemical Work Pharma Ltd. Comilla Adarsha Sadar, Cumilla, Chattogram
186 Zahan Pharma (Unani) Chandina, Cumilla, Chattogram
187 Today Pharma Ltd. Comilla Adarsha Sadar, Cumilla, Chattogram
188 J M I Girinj & Medical Devices Chauddagram, Cumilla, Chattogram
189 M/S Himaloy Labratories Aurbedik Comilla Adarsha Sadar, Cumilla, Chattogram
190 M/S Unani Labratories Comilla Adarsha Sadar, Cumilla, Chattogram
191 Adex Pharmacuticlas Barura, Cumilla, Chattogram
192 Neoteck Pharmacuticlas Ltd. Comilla Sadar Dakshin, Cumilla, Chattogram
193 Sreepur Laboratories (Unani) Chandpur Sadar, Chandpur, Chattogram
194 Jibon Unani Laboratories Chandpur Sadar, Chandpur, Chattogram
195 Sreepur Unani Khowakhan Hajiganj, Chandpur, Chattogram
196 MS. Germaine Pharmacuticals (Homeo) Feni Sadar, Feni, Chattogram
197 MS. Germaine Pharmacuticals (Unani) Feni Sadar, Feni, Chattogram
198 MS. Globe Pharmacuticals Ltd. Begumganj, Noakhali, Chattogram
199 The National H. R. Labretories Ltd. Begumganj, Noakhali, Chattogram
200 Globe Drugs Ltd. Begumganj, Noakhali, Chattogram
201 Premier Pharmacuticals Ltd. Begumganj, Noakhali, Chattogram
202 Silva Pharmacuticals Ltd. Noakhali Sadar, Noakhali, Chattogram
203 Delta Pharma Limited Pakundia, Kishoregonj, Dhaka
204 Alaid Pharmaceutical Ltd Ashuganj, Brahmanbaria, Chattogram
205 Rajib Agro Chemical Ltd Kasba, Brahmanbaria, Chattogram
206 MS Medrex Life Science Ltd. Brahmanbaria Sadar, Brahmanbaria, Chattogram
207 Apc Pharmaceuticals Ltd Fakirhat, Bagerhat, Khulna
208 Aps Laboratories Bagerhat Sadar, Bagerhat, Khulna
209 Refco Pharmaciucals Limited Barisal Sadar (Kotwali), Barisal, Barishal
210 Chemist Laborities Ltd Barisal Sadar (Kotwali), Barisal, Barishal
211 Opsonin Pharma Ltd Barisal Sadar (Kotwali), Barisal, Barishal
212 Medimade pharmasuticals Ltd Barisal Sadar (Kotwali), Barisal, Barishal
213 Opso Saline Industries Ltd Barisal Sadar (Kotwali), Barisal, Barishal
214 Global Cupsul Ltd Barisal Sadar (Kotwali), Barisal, Barishal
215 Opsonin Bulk Drugs Ltd Barisal Sadar (Kotwali), Barisal, Barishal
216 Indo Bangla Pharmacitucils Works Barisal Sadar (Kotwali), Barisal, Barishal
217 Brunson Pharmacitucals (Unani) Barisal Sadar (Kotwali), Barisal, Barishal
218 Bikrampur Labratories Barisal Sadar (Kotwali), Barisal, Barishal
219 Talukder Labratories Barisal Sadar (Kotwali), Barisal, Barishal
220 Chemist Harbal Care and Nutricals Ltd Barisal Sadar (Kotwali), Barisal, Barishal
221 Niramoy Harbal Labratories (Eu) Barisal Sadar (Kotwali), Barisal, Barishal
222 M/S Bengol Techno chemical Works Ltd. Dinajpur Sadar, Dinajpur, Rangpur
223 Jeco Aluminium Health Tongibari, Munshiganj, Dhaka
224 Extol Unani Laboratories Pabna Sadar, Pabna, Rajshahi
225 Edral ( Indiginious Drugs Laboratories) Pabna Sadar, Pabna, Rajshahi
226 Rebirth Unanny Drugs Laboratories Pabna Sadar, Pabna, Rajshahi
227 Sigma Pharmaceuticals Pabna Sadar, Pabna, Rajshahi
228 Gain Plus Pharmaceuticals Pabna Sadar, Pabna, Rajshahi
229 Intra Pharmaceuticals (Unani) Pabna Sadar, Pabna, Rajshahi
230 Edruc Pharmaceuticals Ltd. Pabna Sadar, Pabna, Rajshahi
231 Unifil Pharmaceuiticals(Unani-2) Pabna Sadar, Pabna, Rajshahi
232 Dafodils Pharmaceauticals( Unani-2) Pabna Sadar, Pabna, Rajshahi
233 Square Pharmaceuticals Ltd. Pabna Sadar, Pabna, Rajshahi
234 Universal Pharmaceuticals Ltd. Ishwardi, Pabna, Rajshahi
235 M/S Alcard Laboratories Rangpur Sadar, Rangpur, Rangpur
236 Antic Pharmaceutical (Harbal) Mymensingh Sadar, Mymensingh, Mymensingh
237 Receipt Pharmaceuticals Mymensingh Sadar, Mymensingh, Mymensingh
238 SMC Enterprise Ltd. Bhaluka, Mymensingh, Mymensingh
239 Beacon Pharmaceuticals Limited Bhaluka, Mymensingh, Mymensingh
240 Renata Limited Bhaluka, Mymensingh, Mymensingh
241 Nafco Pharma Ltd. Bhaluka, Mymensingh, Mymensingh
242 New Hope Farms Bangladesh Ltd. Fulbaria, Mymensingh, Mymensingh
243 Jakeria Ayurbed Medicine Nesarabad (Swarupkati), Pirojpur, Barishal
244 Square Formulation Ltd. Mirzapur, Tangail, Dhaka
245 Nahar Farma (Unani) Tangail Sadar, Tangail, Dhaka
246 Amazon Laboratories ( Unani) Kawnia, Barisal, Barishal
247 Beacon Cephalosporin Limited Kathali, Bhaluka, Mymenshingh

Share This Post

Recent Articles

© 2024 Pharmaceuticals Index. All rights reserved.